Loading...

Риболов на червеноперка, уклей и речен кефал

РЕЧЕН КЕФАЛ
Използва се кука № 6-8-12, в зависимост от употребяваната стръв, полуорловка или права, много остра и с добре изработена контра. За стръв се слагат мухи, оси, търтеи, пеперуди, бръмбари, плодове (дуди, дренки, череши), цвят от дървета и реса от тополи. Ако под вас плуват няколко риби, пускате стръвта в близост до най-едрата, защото реакцията е светкавична. Обикновено рибата се самозасича, но не е зле допълнително да дозасечем с леко, но рязко движение. Когато риболовстваме от топола с разцъфнали реси, можем да използваме вместо единична кука малка тройка (11-13). Така закачането и ваденето е много по-сигурно. Кълването на кефала е постоянно през целия ден, стига да намерите подходящо място, където се събират ятата да търсят храна. Мястото се открива лесно по кръговете по водната повърхност.
РАСПЕР
Лови се най-добре от водопускателните кули на язовирите, които обитава. Най-добра стръв са осите и пеперудите. Той много рядко се показва под повърхността на водата, затова трябва да го раздразните, като продължително кацате със стръвта по повърхността на водата. Още по-добре ще бъде, ако можете да запазите осата жива, надявайки я само през корема. Треперенето на крилата на насекомото по повърхността на водата привлича неудържимо распера и той с рязък удар атакува стръвта. Големината на куките е в зависимост от големината на стръвта, но в никакьв случай не трябва да бъдат по-едри от № 8.
ЧЕРВЕНОПЕРКА
Такъв риболов можем да направим в стари корита (мъртовици), с големи стари върби по брега. Най-добра стръв са дребните къщни мухи, а куките не бива да са по-едри от № 12.
УКЛЕЙ
класическа стръв са едрите мравки, нанизани през корема на тънки куки № 16.Изключително занимателен и приятен риболов, при който не количеството хваната риба е от значение за риболовеца. При риболов на чип-чип често пъти наблюдаваме самото кълване на рибата и поемането на стръвта с куката. Това само по себе си предизвиква силни и незабравими преживявания. Затова ви го препоръчвам най-горещо. Ще останете доволни не само от емоциите, но при късмет и от размера на трофеите си. Най-едрия си речен кефал (2,450 кг) съм хванал, седнал на клона на един кавак, растящ над старо корито от корекциите на Камчия.

Риболов с потапяще се стръв

Чип-чип
При риболова с потапяща се стръв (чип-чип) се използва рефлексът на повърхностните риби (речен кефал, распер, червеноперка и уклей) да приемат без страх падащите и оставащите на водната повърхност насекоми, гъсеници, цвят от дървета, реса от тополи и други храни. Това е разновидност на риболова с шнур на суха муха, но се различава по начина на подаване на стръвта. Въпреки че приложението му е ограничено, той е твърде занимателен и спортен начин на риболов, особено в естествените водоеми с обилна растителност по бреговата ивица. Този риболов се упражнява по два начина.
Първият начин се извършва от самия бряг, като риболовецът използва дълъг (6 – 10 м) телескоп.
Стръвта се отпуска на повърхността на водата, като се стремим само да я докоснем, което проличава от образуването на кръгче по водната повърхност. Не се чака, обикновено рибата удря в първия момент на докосването на водата от стръвта. Ако липсва кълване, издигаме стръвта на 20 – 30 см над водата и отново отпускаме. Ако след пет-шест опита не последва кълване, променяме мястото на подаване на примамката. Изключение прави само расперът, при който се постоянства в отпущането на стръвта, за да се раздразни намиращата се на по-дълбоко риба. При този начин на риболов кълват обикновено дребни екземпляри и изваждането им става чрез подаване на телескопа назад, без да се засича силно. Рядко се използва макара, а влакното е тънко – 0,12 – 0,20 мм.
Вторият начин на риболов е от места, откъдето можем да отпуснем отвесно стръвта във водоема.
Обикновено това са клони на надвиснали дървета, стръмни брегове, мостове над реки или стари корита, водопускателни кули в язовири. Веднъж намерено такова място, ако не се прекалява с чести излети, може с години да ни доставя радост и удоволствие. При този начин обикновено кълват значително по-едри екземпляри и самото им изваждане е твърде емоционално. Тук се използват къси (до 1,6 м) плътни пръти – обикновено тези, предназначени за риболов с блесна. На чип-чип се риболовства през топлото време на годината, когато рибите се движат съвсем близо под повърхността на водата, даже се виждат добре. За предпочитане е тихо слънчево време. За отбелязване е, че рибата не вижда разположения на два-три метра над нея риболовец, нито провесения прът, което се дължи на особеното устройство на зрителния й апарат. Правят й впечатление само евентуални резки движения или падане на листа или клончета. Дори и разплашени от нещо, рибите бързо се успокояват и отново се вдигат нагоре. Отпускането на стръвта става посредством макара, както и самото вадене на рибата. Тук спокойно може да се използва по-дебело влакно (0,25 – 0,30 мм), отколкото при първия метод, защото влакното фактически е извън водата и рибата не го вижда. По-трудно е ваденето на едрите екземпляри. Те трябва бързо да се издигат над водата, за да се избегне пляскането и разплашването на останалите риби. Много внимателно трябва да става откачването на рибата над водата, защото тя събира сетни сили и поради хлъзгавостта си често се изплъзва от ръцете на невнимателния риболовец. Обикновено аз притискам едрия кефал или распер към дрехите си и чак тогава откачам куката от устата му. По този начин на риболов се ловят следните видове риби:

Риболов на мряна през есента – риби и такъми

Мряната обитава дълбоките вирове, дебелите бързеи и въобще онези места, където хранителният поток на течението е най-голям. Предпочита чистите води и каменистите дъна. Храни се с всички видове ларви по дъното – мамарци,ручейници, русалийки и т.н., а сред любимите й лакомства са земните, торните и белите червеи, както и някои тестени примамки като кус- кус например. Обикновено се ловят мрени с размер до 20 см, макар че в големите реки нерядко се срещат и екземпляри над 30 см. В този период на годината е препоръчително мряната да се търси в по-големите реки като Искър, Струма, Тунджа, Марица и т.н. Работата е в това, че през лятото малките реки, които държат мрени, се облавят целенасочено с мрежи и всякакъв друг вид забранени уреди от бракониерите, и през есента количеството на рибата е силно намаляло. За сметка на това в големите реки рибата има много по-големи шансове за оцеляване, и октомврийският риболов на мряна е много по- силен. По тази причина изборът на място за риболов би трябвало да опре именно до по-големите реки. Типично мренски места има по Струма: това са районът около Земен и Раждавица, участъците при Невестино, Бобошево и Пастух, както и скалистия район на Кресненското дефиле. На Искър резултатните места са в дефилето до гара Пролет и бентовете около Чомаковци и Койнаре. Вит и Осъм също държат относително добри запаси от тази риба. Вариантите за риболов на мряна са два на плувка или на дъно, като изборът зависи най-вече от мястото, което сме избрали за риболов. В дебелите бързеи и участъците с по-бързо течение риболовът на плувка е много труден, освен ако не се използва т.нар. “близалка“, която все още е сравнително слабо разпространена сред масовия риболовец. По-лесен е дънният вариант, който е и по-масово разпространен. В общи линии нещата се състоят в следното: монтажът се прави на основно влакно 0.16-0.14, а поводът е 0.12-0.10, за предпочитане от здраво влакно, тъй като закачките по дъното са нещо обичайно. На основното влакно се нанизва плоско или топчесто олово с тегло между пет и десет грама в зависимост от силата на течението в участъка, където ще ловим. Тегло-то на оловното утежнение може да бъде и по-високо от десет грама, ако ловим на много бързо течение. Въпросът е в това топчето да е на дъното, където мряната събира храна. От долу се поставя стопер (най-често разцепена оловна сачма), който регулира движението на тежестта по влакното. Под оловото се монтират една или две куки. Аз лично предпочитам две. за да подавам комбинирано меню за мряната. Схемата ми е следната на по-малкия 10-сантиметров повод връзвам кука No. 14 и поставям на нея бял червей, зеленка или ручейник, а на по-дългия 15-сантиметров повод слагам черна кука No.10 или 12, на която нанизвам земен червей. Тази примамка според мен е едно от любимите лакомства на черната мряна, тъй като се среща в почвата до бреговете на реките и често попада във водата. Замятането се извършва по посока на течение¬то, и веднага поставяме въдицата на стойка. Самото течение трябва да бъде оставено да положи линията на дъното  по този начин рискът от закачане в под- водна растителност или камъни намалява до минимум. Остава да изчакаме кълването, което се усеща по върха на пръчката. Ако има мряна в облавяния участък, най-вероятно ударът ще последва съвсем скоро. Друг начин за дънен риболов на мряна е по т.нар. метод „леко дъно“: оловната тежест в общия случай не е повече от пет грама, като при подаване топчето заедно със стръвта се търкаля по дъното. Този начин на риболов е по-резултатен, тъй като позволява да обловим доста по-голям периметър в сравнение с предишния, където тежестта и примамките стоят само на едно място. Неудобството в случая е, че при търкалянето рискуваме доста по¬вече закачане по дъното и неприятни късания на линията. Затова „лекото дъно“ се практикува най-вече в песъчливи участъци, където рискът от закачане е минимален. Риболовът на мряна с плувка е не по-малко увлекателен, тъй като кълването на рибата е много отчетливо. Балансът на линията трябва да се извърши по такъв начин, че пир “возенето“ стръвта винаги да бъде на дъното. Обикновено по този начин се лови или в спокойни вирове, или в местата с по-бавно течение. На плувка можем да експериментираме с риболов с тестени примамки: тесто от спринцовка, троха хляб или кус-кус. Първият вариант с тестото е много резултатен и разпространен в места като Струма при Земен например, проблемът е в това, че примамката пада бързо и се изисква презареждане почти на всяко замятане. Кълването на мряната е характерно: отначало имаме две почуквания едно след друго, след което рибата налапва и започва да опъва. Това е моментът за засичане. Желателно е, особено при дънния риболов. да се използват пръчки с чувствителен и здрав връх, който е в състояние да отчете кълването. Най- подходящи за риболова на мряна са пръчките с дължина между 4 и 5 метра, снабдени с водачи и макара.

Станил Йотов

Риболов на сом

Модерният риболов на сом е повече от това, да закачиш една огромна рибка за стръв, да я фиксираш на дънен монтаж и по цели нощи да се надяваш на кълването на сома. Томас Флаугер е открил един съвсем различен метод, с който е успял да надхитри не един и два огромни екземпляра: нощният спинингов риболов с блесна.

Когато въпросът опре до риболова на сом, повечето риболовци веднага си представят необичайно големи куки, найлонови влакна, дебели колкото котвено въже и мощни Big game пръчки. Слуховете не подминават и стръвта за сомове: както изглежда преобладават повече или по малко апетитните примамки като черва от кокошка и пиявици или сноп от големи дъждовни червеи. За огромните рибки за стръв пък въобще да не споменаваме и дума. Покрай тези широко разпространени схващания не е учудващо, че много риболовци оставят почтителна дистанция дори и до опит за риболов на активните предимно нощем хищници. С това те си отнемат стаяващата дъха авантюра да издебнат най- големия тукашен воден хищник и да изживеят истинската борба на изваждането му.

Няма спор за това, че сомове биват вадени и с традиционните естествени примамки, най-често все пак на места, където рибата е многочислена, като испанската река Ебро или френската Саон. Много по увлекателен и успешен е все пак спининговият риболов на старите великани през нощта. Принципа на успеха е съвсем прост: през деня место обитанията на сомовете биват изследвани, а през нощта биват облавяни систематично с блесни. Ще установите сами, че нощният спинингов риболов с различни изкуствени примамки и сравнително леки, но висококачествени принадлежности е един най- вече увлекателен вид риболов. Ударите на големите сомове при пълната тъмнина могат за момент да смразят кръвта. Особеното предимство на този метод е, че водоемите, в които подозираме наличието на сом, могат активно да бъдат претърсвани. Аз риболовствам изключително и почти само по описания интригуващ начин вече четири години. Шансовете ми за улов в сравнение с тези при пасивния риболов от място се покачиха неимоверно, така че от година на година успях да надхитря все повече големи сомове, като към тях имаше не малко екземпляри с тегло над 50 кг.

Как да надхитрим шарана

В наши дни риболовът на шаран е станал изкуство, спорт, а за по-запалените дори и начин на живот. Това не е случайно, защото този вид риболов е изпълнен с много положителни емоции. Днешните шаранджии са малко по-различни от останалите риболовци. Те отделят повече време за излетите си и задължително разполагат с търпение в излишък. Инвентара, с който разполагат за улова на тази риба е нещо уникално. Големият асортимент от стръв и примамки, десетки специални монтажи и аксесоари. Това е малка част от риболова на този вид риба.

Назад във времето нещата бяха много по-прости. Ловеше се главно на дъно със много здрави такъми, поради борбеността на рибата. Стръвта на кукичката беше почти винаги царевица. С течение на времето, обаче, шаранът изхитря до известна степен и стана по-мнителен към някои детайли. Един от тези детайли е например директно нанизаната стръв на кукичката. От тук се ражда и монтажът на ”косъм”, при който стръвта се нанизва на тънко влакно, завързано на куката. Самата постройка на линията също понася доста промени, като днес има редици начини за презентации на монтажа, според дадената ситуация.

Ако сте решили да се пробвате в този вид риболов е хубаво да се запознаете с някои от основните монтажи в сферата. Останалите произлизат също от тях, така че нека първо разгледаме основните монтажи. На първо място е монтажът с подвижно олово. Линията се прокарва през оловото, след което следват буфер, вирбел и накрая е поводът. Дали ще забиете стръвта на кукичката или ще я поставите ”на косъм” е въпрос на личен избор. Към този монтаж, по желание, може да се добави и противооплитащ шлаух, който минава през основното влакно. Този шлаух ще намали оплитанията ви.

Следващия монтаж е дънен монтаж. Той е един от най-широкоразпространените и използвани монтажи сред шаранджиите. Поводът зависи от много неща като тип на дъното, твърдост и др. Дължината варира, като може да започне от 10 см и да се увеличава в зависимост от обстоятелствата и спецификата на самия водоем. Стръвта при този вид монтаж е винаги поднесена ”на косъм”.

Следващият монтаж е точно противоположен на предишния и е наречен плуващ. Както се разбира от името, при този монтаж стръвта се повдига от дъното. Прибягваме до употребата на плуващия монтаж, когато дъното е тинесто или тревисто, за да не се изгуби стръвта ни, а да се откроява върху препятствията на дъното. Така имаме по-голям шанс за улов, защото рибата ще забележи по-лесно стръвта ни. Стръвта е отново ”на косъм”, а за повдигането на самата стръв се използват различни материали като корк, стиропор и много други. Могат да се използват и специални плуващи топчета.

Последния монтаж, който ще разгледаме е хеликоптер. Той се използва за замятане на по-голяма дистанция, като намалява оплитанията на такъма.

Шарани се преследват предимно по язовирите, но все по-често шаранджиите го улавят успешно и по големите български реки, като Дунав, Марица, Янтра, Искър и Тунджа. Всички язовири с шарани в България можете да откриете в сайта на Риболовен Атлас – www.ribolovenatlas.com

Риболовни принадлежности

Много дълго време не съм писал тук макар че и за риба не ходя много често но какво да се прави време не остава. Днес попаднах на един обновен риболовен магазин с много хубав дизайн и много риболовни принадлежности. Мисля че ако сте почитатели на риболова би трябвало да го посетите магазина се намира на адрес http://sukibaits.com Мога да ви пожелая приятен риболов и много успехи по язовири и рекички само хубави риби да хващате и да пазите природата чиста. Лек и успешен ден Риболовен магазин Суки байтс.

Обновен риболовен магазин

Искам да ви споделя че риболовен магазин риболовни принадлежности и аксесоари Суки байтс е със напълно нов дизайн. Системата на риболовен магазин е обновена и улеснена за работа от страна на рибарите. В нея можете да намерите нови категории риболовни въдици  и категория риболовни макари Пожелавам ви приятно пазаруване в риболовен магазин Суки байтс с много нови риболовни принадлежности и аксесоари за риболов

 

Риболовен магазин Суки байтс

От няколко месеца риболовен магазин Суки байтс вече има страница във facebook. Тази страница се намира на адрес http://www.facebook.com/pages/Риболовен-магазин-Suki-Baits/167990069882130?ref=hl Ако желаете и вие да посетите страницата на риболовен магазин Суки байтс не губете време. Магазина е зареден с много риболовни принадлежности така че не губете време за риболов.

Нови риболовни принадлежности

Днес както си рова в интернет и хоп нови риболовни принадлежности се появили в риболовен магазин Суки байтс. Докато ги разглеждах забелязах че фирмата Star baits е изкарала нови модели пръчки за риболов и много други риболовни аксесоари. Магазина предлага и влакна, макари и много други риболовни принадлежности за всякакъв вид риболов. Така че ако сте решили да ходите за риба и ви липсва нещо посетете риболовен магазин Суки байтс и ще намерите всичко за риболова.

Риболовни принадлежности и аксесоари

Днес няма да става дума за риболовен магазин нито пък ще говорим за риболовни принадлежности и аксесоари. Защо така ли ами защото се замислих за нов фотоапарат със който да правя хубави и качествени снимки по време на риболов. стария доста е издъхнал и когато последния път бях за риба и хванах шаран с тегло 17+ килограма нямаше как да го снимам с него и извиках един приятел рибар да направи снимки на мен и шарана. Така че закакво са ни всичкото това обурудване от въдици,стойки,шаранджийски палатки пълни сакове със риболовни принадлежности и аксесоари като после не можем да споделим снимките със някой рибар или да им се порадваме. Обикаляме постояно всеки риболовен магазин в избор на ново риболовно оборудване или такъми а нямаме хубав фотоапарат.Затова аз реших във саковете със риболовни принадлежности и аксесоари да сложа и един хубав фотоапарат за да запечатвам красивите моменти по време на риболов. Те не са никък малко я трофейна риба, или сутрин изгрева на слънцето общо взето има доста неща който могат да се снимат по време на няколко дневен риболов. Не всичко е риболовни принадлежности и такъми.Мисля че и вие сте на същото мнение затова помислете над написаното по горе. Аз вече съм собственик на нов фотоапарат и ще мога да снимам на воля по време на риболов. Дали ще имам каво да се снима ами със сигурност ако не някой трофей шаран или амур ще снимаме въдиците, палатките или риболовните принадлежности и аксесоари. Виждал съм доста качествени снимки на пръчки и сигнализатори или след буря пак има какво да се снима. Сега вече ви казвам лека нощ и успешен риболов.